NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

Catalog   产品检索

高精度晶体振荡器 (OCXO / Twin-OCXO)

Twin-OCXO

◆Twin-OCXO是世界同级别OCXO中性能最高的晶体振荡器。它运用了用两个晶体谐振器极为准确地测出恒温槽的温度,根据数字信号处理进行温度控制的新技术。

型名 产品
外形
额定频率范围
(MHz)
尺寸大小
(mm)
频率温度特性 电源电压
(V)
消耗电力
稳定时
[+25℃]
(W)
RoHS Pb Free
Min. Max. L W H [×10-9] Max.
NH9070WA SMD 5 40 9.5 7.3 4.1 ±10
±30
+3.3 0.5 RoHS compliant (*1)
NH9070WB SMD 5 40 9.5 7.3 4.1 ±10
±30
+3.3 0.5 RoHS compliant (*1)
NH14M09WA SMD 5 40 14.3 9.4 6.5 ±10
±50
+3.3 1.0 RoHS compliant (*1)
NH14M09TA SMD 5 40 14.3 9.4 6.5 ±10
±20
+3.3 1.0 RoHS compliant (*1)
NH20M20LB PIN 5 40 21.5 21.5 11 ±3.0 +3.3 1.2 RoHS compliant (*1)
NH25M22TA SMD 5 40 25.4 22 12.1 ±1.0 +3.3 1.2 RoHS compliant (*1)
NH37M28LN PIN 10 10 37 28 12.7 ±0.5 +5.0 1.6 RoHS compliant (*1)OCXO

◆OCXO是一种将晶体谐振器置于恒温槽内,使晶体谐振器的周围保持在一定温度的具有最高频率精度的晶体振荡器。

型名 产品
外形
额定频率范围
(MHz)
尺寸大小
(mm)
频率温度特性 电源电压
(V)
消耗电力
稳定时
[+25℃]
(W)
RoHS Pb Free
Min. Max. L W H [×10-9] Max.
NH7050SA SMD 10 38.88 9.0 7.0 3.3 ±20
±50
+3.3 0.6 RoHS compliant (*1)
NH9070WC SMD 10 30.72 9.5 7.3 4.1 ±20
±50
+3.3 0.6 RoHS compliant (*1)
NH9070WD SMD 10 30.72 9.5 7.3 4.1 ±20
±50
+3.3 0.6 RoHS compliant (*1)
NH21M13LC PIN 12.8 20 21 13 9.2 ±30 +3.3 0.8 RoHS compliant (*1)
NH25M22WK SMD 20 20 25.4 22 11 ±10 +3.3 1.3 RoHS compliant (*1)
NH20M20LC PIN 38.88 38.88 21.5 21.5 11 ±200 +5.0 1.5 RoHS compliant (*1)
NH25M22WG SMD 10 10 25.4 22 12.1 ±10 +3.3
+5.0
1.3 RoHS compliant (*1)
NH25M22TE SMD 10 10 25.4 22 12.1 ±3 +3.3 2.0 RoHS compliant (*1)
NH26M26LC PIN 10 10 26 26 12.5 ±10 +5.0 1.3 RoHS compliant (*1)
NH47M47LA
(DuCULoN®)
PIN 45.1584 49.152 47.2 47.0 28.5 - +5.0 - RoHS compliant (*1)


(*1) : 使用含铅的玻璃。在RoHS指令的附注事项(ANNEX)里明确说明了使用在电子元器件中的含铅的玻璃是被允许的。


※产品的型号和规格由于产品的改良可能没有事先通知而直接变更,或者产品会终止生产。
※产品的使用上的注意事项、回流焊的介绍等,请参见产品别介绍

 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.