NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

產品技術

本公司在高度的技術和嚴格的品管之下 製造及販賣高精密度 高信賴性 的石英振盪器產品。

 
 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.