NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

 

Search within NDK

 

产品技术

NDK以高超的技术水平和实施彻底的品质管理,正制造和销售着高精度・高信赖的晶振产品。

 
 

 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.