Environmental Policies of NDK Quartz Malaysia Sdn. Bhd. [NQM]

POLSI ALAM SEKITAR ANC / NQM

Falsafah EHS Kumpulan NDK

Kami, Kumpulan Syarikat NDK bahawasanya "akan memenuhi kewajipan terhadap masyarakat dengan menjaga dan memelihara alam sekitar, keselamatan dan kesihatan di tempat kerja" seperti yang tertera dalam Falsafah Korporat kami. Kumpulan NDK memberi keutamaan tertinggi untuk memastikan perlindungan alam sekitar, keselamatan dan kesihatan di tempat kerja melalui langkah-langkah yang berterusan dan proaktif dalam menguruskan risiko EHS berkaitan.

ANC & NQM sebagai sebuah organisasi berpengaruh di seluruh dunia dalam pembuatan Unit Kristal Kuarza mengiktiraf dan menyedari kepentingan perlindungan alam sekitar, keselamatan dan kesihatan di seluruh aktiviti perniagaan kami.
Dalam memastikan persekitaran yang mesra, selamat dan sihat, ANC & NQM berusaha untuk melaksanakan dasar yang berikut:

 1. Kami akan menganalisa dengan teliti dan menilai kesan persekitaran dari semua proses pengilangan, dan aktiviti pembuatan semua produk; unit kristal dan penapis kristal Monolit, dan terus meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran alam sekitar dan untuk mempromosikan kegiatan pro-alam sekitar.
 2. Kami akan melaksanakan pengenalpastian hazad dan aktiviti penilaian risiko secara berterusan dan mengambil tindakan menghapuskan "tindakan yang tidak selamat" dan "keadaan tidak selamat" untuk mencegah kecederaan dan kemudaratan kesihatan manusia.
 3. Kami bertekad untuk memastikan pematuhan terhadap semua undang-undang EHS dan kehendak-kehendak lain yang berkaitan.
 4. Kami akan terus meningkatkan Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Keselamatan dan Kesihatan dengan menetapkan dan mencapai tujuan dan sasaran EHS.
 5. Kami akan menetapkan standard kami sendiri sebagaimana disenaraikan di bawah di kawasan-kawasan operasi kami dengan kesan EHS yang signifikan. Standard ini akan mengambilkira teknologi dan batasan sosio ekonomi semasa. Kami juga akan mengkaji dari masa ke semasa, tujuan dan sasaran EHS serta meningkatkan pengurusan aktiviti tersebut.
  1. Mempromosikan 3R: ("Reduction") Pengurangan, ("Reuse") Guna semula dan ("Recycle") Kitar semula sisa buangan. Tujuannya adalah untuk mencapai sifar pelepasan.
  2. Mengawal selia bahan-bahan yang memberi kesan alam sekitar dan mengurangkan pembaziran.
  3. Pengurangan pelepasan gas CO2 dan lain-lain gas rumah hijau.
  4. Mempromosikan jimat tenaga, jimat sumber, dan kecekapan yang lebih dalam pekerjaan.
  5. Membangunkan produk dan proses pembuatan yang memberi beban yang minimal kepada alam sekitar.
  6. Mempromosikan pembelian hijau, perolehan hijau.
  7. Memastikan aktiviti-aktiviti pengurusan kimia yang berkesan.
  8. Memastikan pelindungan keselamatan mesin yang berkesan.
  9. Menggalakkan kepentingan kawalan ergonomik di tempat kerja.
 6. Kami akan melaksanakan program latihan berterusan semua pekerja untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kecekapan alam sekitar, keselamatam dan kesihatan.

  Bagi memastikan pelaksanaan berkesan polisi ini, polisi ini dibuat tersedia kepada kepada semua pekerja, pelawat, kontraktor, umum dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semakan: 9
8th Oct 2015
Asian NDK Crystal Sdn. Bhd.
NDK Quartz (M) Sdn. Bhd.
Sugawara Kenichi
Pengarah Urusan

arrow_upward